Gestremdheid

Gestremdheid beteken ‘n matige tot ernstige beperking van ‘n persoon se vermoë om ten volle te funksioneer of daaglikse aktiwiteite te verrig. Definiëring van gestremdheid dui op enige beperking wat ‘n individu ervaar. Dit is egter belangrik om te onthou dat definiëring of kategorisering van ‘n gestremdheid slegs gedoen word om ‘n persoon te bemagtig en nooit om teen enige persoon met ‘n gestremdheid, te diskrimineer nie. Dit is verder van belang om seker te maak dat die korrekte taal en terminologie gebruik word, met verwysing na verskillende gestremdhede.

Fisiese gestremdheid

Hierdie gestremdheid verwys na skade aan spiere, senuwees, vel en bene en lei tot bewegingsprobleme in die uitvoering van alledaagse aktiwiteite.

Gehoorgestremdheid

Hierdie gestremdheid kan matig, ernstig of algeheel wees. ‘n Persoon kan doof wees van geboorte of dalk eers later in die lewe doof geword het.

Visuele gestremdheid

‘n Persoon met blindheid ervaar totale verlies van sig. Hierdie persone maak van hultoestelle soos gespesialiseerde rekenaars en Braille – skryfinstrumente asook van assistente en gidshonde, gebruik om te kan lees, skryf en daaglikse take te verrig.

Verstandelike gestremdheid

Kognitiewe, psigiatriese en leergestremdhede asook fisiese koptrauma word in hierdie kategorie, ingesluit.

Daar behoort veral aandag geskenk te word aan die regte van mense met verstandelike gestremdhede.

The QuadPara Association of SA (QASA) Tel: 031 – 767 0348

National Council for People with Physical Disabilities in SA (NCPPDSA) Tel: 011 – 726 8040

National Council for People with Cerebral Palsy (NAPCP) Tel: 011 – 726 8040

Muscular Dystrophy Foundation of SA. (MDFSA) Tel: 021 – 592 7306 (Cape Branch)

Deaf Federation of SA (DEAFSA) Tel: 011 – 482 1610

Down Syndrome SA (DSSA) Tel: 0861 369 672

Autism SA Tel: 011 – 484 9909

SA Federation of Mental Health (SAFMH) Tel: 011 – 781 1852

Epilepsy SA Tel: 021- 447 3014

SA Council for the Blind (SANCB) Tel: 021 – 452 3811

Disabled People SA (DPSA) Tel: 021 422 0357

Deafblind SA Tel: 023 – 342 0757

Nasionale Instituut vir Dowes (NID) Tel: 023 – 342 5555

Cape Mental Health Tel: 021 – 447 9040, info@cmh.org.za

Hospice Care: St Luke’s – (021) 797 5335

Iris House (children) – (021) 910 1578

Alexandra Psigiatriese Hospitaal, Maitland, Wes Kaap. Tel: 021 – 503 5000

www.badisa.org.za